Breaking News
  • We Will Launch Our Website Soon.... More→

Board Panel (2014-16) - Gujarat Jat Samaj Vikash Parisad (Vapi)


President
Ram Singh Saharan
(9687621150)

 


Vice President
Gopal Singh Dheru
(9377803464)

Vice President
Satbir Singh Gill
(9724577511)

Vice President
Rohitash Katewa
(9898626172)

 


Gen. Secretary
Sunil Sangwan
(9426322853)

Jt. Secretary
Ravinder Lather
(9824399435)

Treasurer
Ashok R Kalirawna
(09427576151)

 


Jt.Treasurer
Krishan Kaswan
(09724313645)


Chief Adivsors


A.K. Choudhary - 9712939475 R.C. Chouadhary - 9825147963
Hawa Singh Kherwa - 9375371767 Mohar Singh Mahla - 9898874035


Executive Commitee Members


Ram Kishan Pilank - 9377024011 Teza Bhai Choudhary - 9904548012
Bijander Singh Bangrwa - 9377006580 Pokarmal - 9328849738
Subhash Tarar - 9327068227 Phoolchand Mahla - 9825166208
Jagdish Budania - 9016647144 Bijendar Singh Kharb - 9377791150
Ravinder Singh Tewtiya - 9662674599 Jaider Sihag - 9727700416
Khewa Ram Beniwal - 9825844310